Bisikletli Ulaşım Platformu – BUP Manifestosu

1. BUP, ulaşımını bisikletle gerçekleştiren ve bisikletli ulaşımı destekleyen gönüllü “bireylerden” oluşan bağımsız ve aktivist bir oluşumdur.

2. Tamamen şehir içi bisikletli ulaşım odaklı olan BUP’un temel amacı bisikletli ulaşım konusunda farkındalık yaratmak, toplumda bisikletli ulaşımı özendirmek ve yaygınlaştırmak, bu amaçlar doğrultusunda çeşitli farkındalık turları, bisikletli eylemler düzenlemek, yerel yönetimler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla diyaloga geçmek ve gönüllü olarak işbirliği yapmaktır.

3. BUP’un herhangi bir ticari veya siyasi amacı yoktur.

4. BUP hiçbir kurum, kuruluş, örgüt, dernek, parti, belediye, şirket, kulüp, gruba vb… bağlı değildir ve tüm bunlara eşit mesafededir.

5. BUP’ta başkan, başkan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi, koordinatör gibi kavramlar/görevler yoktur. Hiyerarşik bir yapı bulunmaz. Özyönetim anlayışı geçerlidir.

6. BUP tüzel bir kişiliği olmamasına rağmen kurumsal bir yapı gibi hareket eder.

7. BUP bir bisiklet grubu veya arkadaş grubu değildir. Genel işleyiş arkadaşlık ilişkileri üzerinden yürümez. BUP sadece gezi ve tur amaçlı bir bisiklet grubu değildir. Bisikletli ulaşımı hedefler, bu amaç için fayda odağı güder ve sosyal bir kaygı gözetir.

8. BUP’u takip edenler “BUP Üyesi”, etkinlik ve eylemlerde görev alanlar “BUP Gönüllüsü”, BUP bünyesinde çeşitli konularda önemli sorumluluk alanlar ve toplantılara/görüşmelere katılanlar ve benzeri görevlerde yer alanlar “BUP Temsilcisi” olarak nitelendirilirler.

9. BUP’un işleyişi tamamıyla gönüllülük esasına dayanır. Hiçbir maddi ve manevi çıkar beklentisi olmaksızın gönüllü olan kişiler zamanını ve enerjisini BUP için harcar.

10. BUP, direkt veya dolaylı yoldan maddi-manevi çıkar sağlamak amacıyla hiçbir şekilde kullanılamaz, kişisel veya ticari hedeflerin gerçekleşmesi için BUP’un bir araç olarak kullanılmasına izin verilmez. Böyle bir durumda söz konusu kişi veya kişilerin BUP ile tüm ilişiği kesilir.

11. BUP’un gönüllülük esasına dayanan yapısına direkt veya dolaylı yoldan zarar vereceği ve BUP üzerinden prim yapmaya zemin hazırlayacağı için bisiklet üzerinden direkt veya dolaylı yoldan para kazanan ve/veya yaptığı/yapacağı iş/proje gereği bisiklet üzerinden para kazanma amacı güden kişiler/gruplar/oluşumlar BUP bünyesinde yer alamazlar.

12. BUP yaptığı/düzenlediği hiçbir işi/eylemi/etkinliği/projeyi/vb para kazanmak amacıyla yapmaz, bunun için hiçbir kişiye/kuruma/şirkete/vb. teklifte bulunmaz.

13. Eğer BUPun yaptığı/yapacağı bir işe/projeye 2. veya 3. şahıslar/kurumlar/şirketler bir bedel biçer ve satın alma/kullanma/vb talebi/teklifi ile gelirlerse, bunun uygunluğu BUP Temsilcileri arasında tartışılır ve olumlu bir karar alınması durumunda elde edilecek olan gelir sadece ve sadece BUP etkinlik ve eylemlerinde kullanılacak malzeme temini ve BUP Web sayfasının – BUP Haritasının teknik masrafları için kullanılır. Elde edilen gelir, yapılan harcamalar ve bakiye düzenli olarak BUP Temsilcileri sayfasında şeffaf şekilde paylaşılır. Hiç kimseye BUP kasasından kişisel harcamalar için ödeme yapılmaz, borç verilmez.

14. BUP tüm siyasi görüşlere eşit mesafededir. Kendi konusu ile direkt ilgili olmadığı sürece siyasi tartışmalara girmez. Bisiklet ile ilgili olan veya toplumun genel tepkisini çeken olaylara kendi yorumuyla tepki gösterir. BUP, bisikletin özgür duruşundan yola çıkarak temelde bireysel özgürlük hakkını savunur.

15. BUP, aktivist özelliğine paralel olarak bisikletli eylemler düzenler. Eylem ve etkinliklerinde kaos yaratmayı veya sorun çıkarmayı hedeflemez ancak bisikletli haklarını sonuna kadar şiddet içermeden savunur.

16. BUP, Karayolları Trafik Kanununun bisiklet ile ilgili maddelerinde belirtilen tüm cadde ve sokaklarda sağ şeridi kullanma hakkını, bisikletin bir ulaşım aracı olmasını ve tüm trafik kurallarının bisikletliler için de geçerli olmasını savunur ve bunu trafikteki tüm paydaşlara göstermeye çalışır.

17. BUP, “bisiklet sürmek için mutlaka bisiklet yolu gerekir” tezini savunmaz ancak bisikletli ulaşımın toplumun her kesimine taşınabilmesi amacıyla önemli ve yoğun güzergahlara ulaşım amaçlı güvenli bisiklet yollarının yapımını destekler.